چکیده این مطلب :

همانند بسیاری از زبان های برنامه نویسی، PHP هم به شما اجازه می دهد از از دستورات شرطی و حلقه ها در برنامه نویسی خود استفاده کنید که براساس شرایط مختلف که به وجود می آید یک سری دستورات اجرا می شود.

شرط ها در php

عبارت های شرطی در PHP عبارتند از:

    if 

    if...else 

     if...elseif....else

     switch...case

 

دستور شرطی if

ساده ترین حالت استفاده از یک عبارت شرطی استفاده از دستور if است.

if (شرط)

{

            دستورات;

}

در صورت درست بودن شرط دستورات درون بلوک if اجرا می شود.

مثال:

<?php

$d = date("sat");

            if($d == "sat")

           {

        echo "Have a nice day";

}

?>

خروجی :   چون محتوایی متغیر d برابر است با  sat پس پیغام Have a nice day نشان داده می شود.

دستور شرطی if همراه با else

<?php

               $d = date("fri");

               if($d == "sat")

               {

                               echo "Have a nice day!";

               } else

               {

                               echo "Have a nice weekend!";

               }

?>

خروجی: شرط اول درست نیست پس سراغ else می رود و  Have a nice weekend!را نشان می دهد.

 

دستور شرطی if ... else if else

<?php
            $clock= 4;
            if ($clock < "10")

                        {
                                    echo "Have a good morning!";
                        } elseif ($clock < "20") {
                                     echo "Have a good day!";
                        } else {
                                    echo "Have a good night!";
                        }
?>

در این قطعه برنامه شرط اول چک می شود چون شرط درست است پیغام have a good morning نشان می دهد. و از بلوک شرط خارج می شود و سراغ چک کردن بقسه شرط ها نمی رود.

دستور شرطی switch

این عبارت شرطی مانند if … else if else است . اگر شرط اول درست نباشد سراغ شرط بعدی می رود این روند ادامه پیدا می کند در صورت که همه شرط ها چک شود و هیچ کدام از شرط ها درست نباشد به دستور default میرسد و دستورات default اجرا می شود. با درست بودن شرط یکی از شرط ها شرط اجرا می شود و از switch خارج می شود.

Switch(n)

{

Case label1:

//code to be exectuted if n=lable1

Break;

Case lable2:

//code to be exectuted if n=lable2

          Break;

Default;

                      //code to be executed if n is different from all labels

}

مثال

<?php

 $today = date("D");

 switch($today)

{

case "Mon": echo "Today is Monday. Clean your house.";

break;

case "Tue": echo "Today is Tuesday. Buy some food.";

break;

case "Wed": echo "Today is Wednesday. Visit a doctor.";

break;

case "Thu": echo "Today is Thursday. Repair your car.";

break;

case "Fri": echo "Today is Friday. Party tonight.";

break;

case "Sat": echo "Today is Saturday. Its movie time.";

break;

case "Sun": echo "Today is Sunday. Do some rest.";

break;

default: echo "No information available for that day.";

break;

 }

?>

از تابع ( ) date می توانید برای انجام اموری مثل نمایش تاریخ جاری سرور ، نمایش یک تاریخ خاص ، محاسبه زمان ، ایجاد یک برچسب زمانی و ... استفاده نمایید . این تابع یکی از توابع پیش ساخته و اصلی زبان PHP است .

Date(“D”); این کد، روز جاری را مشخص می کند. مقدار متغیر today با هر کدام از lable  ها برابر باشد پیغام مورد نظر همان lable چاپ می شود و از دستور  switch خارج می شود.  در صورتی که مقدار متغیر  today  برابر با هیچ کدام از lable  ها برابر نباشد دستوارت  defult اجرا می شود و از دستور switch خارج می شود.

اگر قصد یادگیری زبان php را دارید باید با مقدمات php آشنا شوید

حلقه ها در  php

وقتی در حال کد نویسی هستید شاید لازم باشد که یک سری از دستورات به تعداد مشخص تکرار شود. در این صورت چندین بار نوشتن کدهای مورد نظر کاملا اشتباه است و باید از حلقه ها استفاده کنیم. حلقه ها هم ماننند دستورات شرطی در همه  زبان های برنامه نویسی وجود دارد که php هم از قاعده مستثنی نیست.

حلقه ها در php در چهار حالت استفاده می شوند که عبارت اند:

While

Do while

For

Foreach

توضیح حلقه While

while (شرط) {
    دستورات;
}

مثال:

<?php 
$x = 1; 
while($x <= 5) {
    echo "The number is: $x <br>";
    $x++;

?>

خروجی:

مقدار x  برابر با عدد ۱ است. شرط چک می شود چون ۱ از ۵ کوچکتر است پیغام همراه با مقدار متغیر x نشان داده می شود و یک مقدار به متغیر x اضافه می شود دوباره حلقه تکرار می شود این بار با عدد 2 حلقه اجرا می شود و ادامه پیدا می کند تا به عدد 5 می رسد و پیغام چاپ می شود و یک واحد به متغیر x اضافه می شود و برای بار آخر حلقه اجرا می شود مقدار x برابر با 6 است شرط درست نیست پس از حلقه خارج می شود. و خروجی حلقه زیر به صورت زیر است.

 

The number is: 1

The number is: 2

The number is: 3

The number is: 4

The number is: 5

توضیح حلقه do while

do {
    دستورات;
} while (
شرط);

مثال:

<?php 
$x = 1; 
do {
    echo "The number is: $x <br>";
    $x++;
} while ($x <= 5);
?>

فرق حلقه do while با حلقه while  این است حلقه do while حتما یکبار اجرا می شود ولی در حلقه while  در صورتی که شرط درست باشد حلقه اجرا می شود. با توجه به توضیحات اخیر یکبار حلقه do while اجرا می شود و پیغام مورد نظر چاپ می شود یک واحد به x اضاف می شود و شرط حلقه چک می شود در صورت درست بودن شرط حلقه ادامه پیدا می کند تا اینکه شرط درست نباشد و از حلقه خارج شود. خروجی قطعه کد بالا به صورت زیر می باشد.

The number is: 1 
The number is: 2 
The number is: 3 
The number is: 4 
The number is: 5 

توضیح حلقه for

for (شمارندهشرطافزایش/ کاهش شمارنده) {
    دستورات;
}

مثال:

<?php 
for ($x = 0; $x <= 10; $x++) {
    echo "The number is: $x <br>";

?>

در حلقه for فوق شمارنده  x برابر با صفر است شرط درست بودن و انجام دستورات حلقه این است که x کوچکتر از 10  باشد و به ازای هر بار درست بودن شرط یک واحد به x اضافه می شود و درستورات درون حلقه اجرا می شود و دوباره این روند تکرار می شود تا شرط درون حلقه نادرست شود. خروجی قطعه کد بالا به این صورت است.

The number is: 0 
The number is: 1 
The number is: 2 
The number is: 3 
The number is: 4 
The number is: 5 
The number is: 6 
The number is: 7 
The number is: 8 
The number is: 9 
The number is: 10 

 توضیح حلقه foreach

foreach ($array as $value) {
    دستورات;
}

این حلقه فقط برای آرایه ها استفاده می شود.

با هر بار اجرای حلقه نشانگر آرایه یکی به جلو حرکت می کند و همان عنصر آرایه در متغیر $value قرار می گیرد و حلقه تکرار می شود تا به آخرین عنصر آرایه برسد.

مثال:

<?php 
$colors = array("red""green""blue""yellow"); 
foreach ($colors as $value) {
    echo "$value <br>";
}
?>

خروجی:

red 
green 
blue 
yellow 

 

امیدوار که آموزش php برای شما مفید واقع شده باشد. در آموزش ها سعی می کنیم خیلی خلاصه و مفید توضیح دهیم پس در صورت هر گونه سوال و ابهای با ما در تماس باشید.

برای بهبود مقالات بعدی، لطفا نظرات و پیشنهادات ارزشمند خود را برای ما ارسال کنید.

نظر خود را ارسال کنید

پیشنهاد می دهیم این آموزش ها را نیز ببینید
بستن logo

ورود به ناحیه کاربری

هنوز در سایت عضو نشده ام!