چکیده این مطلب :

آرایه ها یکی از مهمترین بخش برنامه نویسی با php است و در مسیر کد نویسی با php همیشه با آرایه ها سروکار دارید پس یکی از مهمترین گام شما یادگیری آرایه ها است. در مقاله با آرایه، انوع آرایه و نحوه بکارگیری آن آشنا خواهید شد. 

آرایه چیست؟

آرایه مقادیر چندگانه را در یک متغیر واحد ذخیره می کند یا آرایه یک متغیر خاص است که می تواند بیش از یک مقدار را در یک زمان نگه دارد.

اگر شما یک لیست از اقلام (به عنوان مثال یک لیست از نام خودرو) داشته باشید، ذخیره سازی خودروها در متغیرهای واحد می تواند به صورت زیر باشد

<?php
$cars = 
array("Volvo""BMW""Toyota");
echo "I like " . $cars[0] . ", " . $cars[1] . " and " . $cars[2] . ".";
?>
 

خروجی:

$cars1 = "Volvo";
$cars2 = "BMW";
$cars3 = "Toyota";

اگر بخواهید یک ماشین خاص را پیدا کنید در بین 300 ماشین نه 3 ماشین چاره چیست؟

راه حل ایجاد آرایه است!

یک آرایه می تواند مقادیر زیادی را با یک نام داشته باشد و شما می توانید با ارجاع یک عدد شاخص به مقادیر دسترسی داشته باشید.

چگونگی ایجاد یک آرایه در php

در PHP، تابع array برای ایجاد یک آرایه استفاده می شود.

array();

  در PHP، سه نوع آرایه وجود دارد:

آرایه های عددی اعضای آرایه با یک عدد ایندکس (هر عضو از آرایه با یک عدد قابل دسترسی است ) می شوند.

آرایه های انجمنی - آرایه با عدد یا حروف ایندکس می شوند.

آرایه های چند بعدی - آرایه  حاوی یک یا چند آرایه است.

 آرایه عددی

معرفی آرایه به صورت زیر که در این حالت به صورت پیش فرض به هر خانه از آرایه یک شاخص عددی اختصاص داد می شود که با عدد 0 شروع می شود.

$cars =
array("Volvo", "BMW", "Toyota"); 

یا شاخص را می توان به صورت دستی تعیین کرد:

$cars[0] = "Volvo";
$cars[1] = "BMW";
$cars[2] = "Toyota";

مثال:

<?php $cars = array(“Volvo”“BMW”“Toyota”);
echo “I like “ . $cars[0] . “, “ . $cars[1] . “ and “ . $cars[2] . “.”;
?>

خروجی:

I like Volvo, BMW and Toyota.

 

 دریافت طول آرایه تابع count ()

تابع count () تعداد عناصر یک آرایه را برمیگرداند.

<?php
$cars = array(“Volvo”“BMW”“Toyota”);
echo count($cars);
?>

خروجی:

۳

استفاده از حلقه ها برای دسترسی به همه اعضای یک آرایه

مثال:

<?php
$cars = array("Volvo""BMW""Toyota");
$arrlength = count($cars);
for($x = 0; $x < $arrlength; $x++) {
    echo $cars[$x];     echo "<br>";
}
?>

خروجی:

Volvo
BMW
Toyota

 

 آرایه انجمنی

برای هر خانه از آرایه می توان یک نام گذاشت که این نام (کلید) می تواند عدد یا حروف باشد.

دو راه برای ایجاد یک آرایه انجمنی وجود دارد که در زیر با مثال توضیح داده شده است.

$age =array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37","Joe"=>"43");

یا

$age['Peter'] = "35";
$age['Ben'] = "37";
$age['Joe'] = "43";

سپس از کلید ها برای دسترسی به محتوای خانه های آرایه استفاده کرد

مثال:

<?php
$age = array("Peter"=>"35""Ben"=>"37""Joe"=>"43");
echo "Peter is " . $age['Peter'] . " years old.";
?>

خروجی:

Peter is 35 years old.

استفاده از حلقه برای آرایه انجمنی

برای دسترسی و چاپ تمام مقادیر آرایه انجمنی، می توانید از یک حلقه foreach استفاده کنید، مانند:

<?php
$age = array("Peter"=>"35""Ben"=>"37""Joe"=>"43");
foreach($age as $x => $x_value) {
    echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value;
    echo "<br>";
}
?>

خروجی:

Key=Peter, Value=35
Key=Ben, Value=37
Key=Joe, Value=43

آرایه چند بعدی در php

ایجاد یک آرایه دوبعدی

برای ذخیر اطلاعات جدول زیر به یک آرایه چند بعدی نیاز است.

sold

stock

نام

18

22

volvo

13

15

Bmw

2

5

Saab

15

17

Land rover

 

تعریف آرایه دو بعدی

$cars = array
  (
  array("Volvo",22,18),
  array("BMW",15,13),   array("Saab",5,2),
  array("Land Rover",17,15)
  );

چرا آرایه بالا را یک آرایه دو بعدی معرفی کردیم؟ چون برای دسترسی به هر کدام از عناصر جدول فوق به دو شاخص نیاز است. به کد زیر توجه کنید.

<?php echo $cars[0][0].": In stock: ".$cars[0][1].", sold: ".$cars[0][2].".<br>"; echo $cars[1][0].": In stock: ".$cars[1][1].", sold: ".$cars[1][2].".<br>"; echo $cars[2][0].": In stock: ".$cars[2][1].", sold: ".$cars[2][2].".<br>"; echo $cars[3][0].": In stock: ".$cars[3][1].", sold: ".$cars[3][2].".<br>"; ?>

خروجی:

Volvo: In stock: 22, sold: 18.
BMW: In stock: 15, sold: 13.
Saab: In stock: 5, sold: 2.
Land Rover: In stock: 17, sold: 15.

چگونه از حلقه for برای دسترسی به اعضای آرایه چند بعدی استفاده کنیم؟  

چون آرایه فوق دو بعدی است از دو حلقه for تودرتو استفاده شده است.

مثال:

<?php
for ($row = 0; $row < 4; $row++) {
  echo "<p><b>Row number $row</b></p>";
  echo "<ul>";
  for ($col = 0; $col < 3; $col++) {
    echo "<li>".$cars[$row][$col]."</li>";
  }
  echo "</ul>";
}
?>

خروجی: استفاده از تگ <ul>و <li> باعث ایجاد یک لیست می شود.

Row number 0

 • Volvo
 • 22
 • 18

Row number 1

 • BMW
 • 15
 • 13

Row number 2

 • Saab
 • 5
 • 2

Row number 3

 • Land Rover
 • 17
 • 15

 برای بهبود مقالات بعدی، لطفا نظرات و پیشنهادات ارزشمند خود را برای ما ارسال کنید.


نظر خود را ارسال کنید

پیشنهاد می دهیم این آموزش ها را نیز ببینید
بستن logo

ورود به ناحیه کاربری

هنوز در سایت عضو نشده ام!