چکیده این مطلب :

عناصر در یک آرایه می تواند به ترتیب حروف، عددی، نزولی یا صعودی مرتب شوند. شاید خیلی از مواقع هنگام برنامه نویسی نیاز داشته باشید که آرایه را مرتب کنید در این مقاله ۶ تابع کاربردی برای مرتب سازی آرایه ها به شما آموزش داده خواهد شد.

توابع مرتب سازی آرایه ها در php

sort () - مرتب کردن آرایه ها به صورت صعودی

rsort () - مرتبه مرتب کردن آرایه ها به صورت نزولی

asort () - مرتب سازی آرایه های انجمنی به ترتیب صعودی، با توجه به ارزش

ksort () - مرتب سازی آرایه های انجمنی به ترتیب صعودی، بر اساس کلید

arsort () - مرتب سازی آرایه های انجمنی به ترتیب نزولی، با توجه به ارزش

krsort () - مرتب کردن آرایه های انجمنی به ترتیب نزولی، بر اساس کلید

 

تابع  - sort ()

تابع sort آرایه را به صورت صعودی مرتب می کند به مثال زیر توجه کنید.

<?php
$cars = array("Volvo""BMW""Toyota");
sort($cars);

$clength = count($cars);
for($x = 0; $x < $clength; $x++) {
    
echo $cars[$x];
    
echo "<br>";
}

?>

خروجی : آرایه فوق به ترتیب حروف الفبا و صعودی مرتب شده است.

BMW     
Toyota    
Volvo      

مثال زیر عناصر یک آرایه عددی را به صورت صعودی مرتب می کند

<?php
$numbers = array(4, 6, 2, 22, 11);
sort($numbers);

$arrlength = count($numbers);
for($x = 0; $x < $arrlength; $x++) {
    echo $numbers[$x];
    echo "<br>";
}
?>

خروجی:

2   
4   
6   
11 
22 

تابع- rsort()

این تابع آرایه را به صورت نزولی مرتب می کند. به مثل زیر توجه کنید.

<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
rsort($cars);

$clength = count($cars);
for($x = 0; $x < $clength; $x++) {
    echo $cars[$x];
    echo "<br>";
}
?>

خروجی: آرایه را براساس حروف الفبا و نزولی مرتب می شود.

Volvo        
Toyota      
BMW       

مثال زیر عناصر یک آرایه عددی را به صورت نزولی مرتب می کند.

<?php
$numbers = array(4, 6, 2, 22, 11);
rsort($numbers);

$arrlength = count($numbers);
for($x = 0; $x < $arrlength; $x++) {
    echo $numbers[$x];
    echo "<br>";
}
?>

خروجی:

22 
11 
6   
4   
2   

تابع-asort()

مرتب سازی آرایه انجمنی به صورتی صعودی با توجه به ارزش. به مثال زیر توجه کنید.

<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
asort($age);

foreach($age as $x => $x_value) {
    echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value;
    echo "<br>";
}
?>

خروجی: همان طور که می دانید آرایه انجمنی یک کلید دارد یک مقداری که به کلید نسبت داده می شود که همان ارزش است.. تابع asort() آرایه را بر اساس ارزش  به صورت صعودی مرتب می کند. منظور از کلید peter, ben و joe است و ارزش عبارتند از 35، 37 و 43 است.

Key=Peter, Value=35  
Key=Ben, Value=37    
Key=Joe, Value=43     

تابع-ksort()

مرتب سازی آرایه (به ترتیب صعودی)، با توجه به مقادیری که به کلید داده شده است. به مثال زیر توجه کنید.

<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
ksort($age);

foreach($age as $x => $x_value) {
    echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value;
    echo "<br>";
}
?>

خروجی:

Key=Ben, Value=37   
Key=Joe, Value=43    
Key=Peter, Value=35 

تابع-arsort()

این تابع یک آرایه انجمنی را به صورت نزولی با توجه به ارزش مرتب می کند. به مثال زیر توجه کنید

<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
arsort($age);

foreach($age as $x => $x_value) {
    echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value;
    echo "<br>";
}
?>

خروجی:

Key=Joe, Value=43   
Key=Ben, Value=37  
Key=Peter, Value=35

تابع-krsort()

این تابع یک آرایه انجمنی را به صورت نزولی با توجه به کلید مرتب می کند.


<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
krsort($age);

foreach($age as $x => $x_value) {
    echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value;
    echo "<br>";
}
?>

خروجی:

Key=Peter, Value=35 
Key=Joe, Value=43    
Key=Ben, Value=37   

برای اطلاع از همه توابع کار با آرایه ها در php می توانید به سایت مرجع php مراجعه کنید.

 برای بهبود مقالات بعدی، لطفا نظرات و پیشنهادات ارزشمند خود را برای ما ارسال کنید.

نظر خود را ارسال کنید

پیشنهاد می دهیم این آموزش ها را نیز ببینید
بستن logo

ورود به ناحیه کاربری

هنوز در سایت عضو نشده ام!